Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
A T-Systems Magyarország Zrt. mint adatkezelő (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-044852; adószám: 12928099-2-44; „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

1. Adatkezelő cégneve és elérhetőségei:
T-Systems Magyarország Zrt. (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-044852; adószám: 12928099-2-44, e-mail: support@eventsguide.hu)

2. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:
dr. Puskás Attila (cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; telefon: 06 (1) 458-0561; email: DPO@telekom.hu)

3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:
Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, beosztása A felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Adatkezelő által szervezett rendezvényekről való tájékoztatás és részvétel. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok teljes köre törlésre kerül.
Természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, beosztása A felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Kapcsolattartás érdekében A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok teljes köre törlésre kerül.
Természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, beosztása A felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Üzletszerzés érdekében történő kapcsolatfelvétel A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok teljes köre törlésre kerül.
Természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, beosztása A felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Statisztikai célú feldolgozásra A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok teljes köre törlésre kerül
Természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, beosztása felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Marketing célú megkeresések A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok teljes köre törlésre kerül.

4. Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is):
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, sor kerül.
Az automatizált döntéshozatal során alkalmazott logika leírása:
A látogató a személyre szabott egyedi QR kódja birtokában járhatja be az esemény helyszínét.
A QR kódot több esetben is leolvashatja a rendezvény személyzete az egyes szekciótermeknél, vagy a látogató saját maga olvashatja le a standoknál kihelyezett leolvasóknál.
Az automatizált döntéshozatal útján megvalósuló adatkezelés az alábbi jelentőséggel, és az Érintettre nézve az alábbi várható következményekkel bírhat: A QR kód leolvasást követően a látogató a rendezvény mobilalkalmazásában láthatja, hogy melyik standoknál fordult meg, vagy előadásokon vett részt. A meglátogatott helyszínekkel kapcsolatban az általános információkon túl, többlet tartalmakat jelenítünk meg, mely a látogató számára érdekes lehet.
A látogató hozzáférést kaphat a meglátogatott standok, szekciók letölthető anyagaihoz, és olyan tartalmakhoz, amely a tevékenységeit alapul véve érdekesek lehetnek számára, de a rendezvényen nem látogatott el azokra a helyszínekre.

5. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezeléssel kapcsolatban:
Rendszer fejlesztése során:
  • WebDream Magyaroszág Kft. (1037 Budapest, Testvérhegyi leejtő 10.)
  • Innobyte Informatikai Kft. (1114 Budapest, Villányi út 8. 3. em. 1.)
  • Quant-it Informatikai Kft. (7691 Pécs, Berkenyés utca 32.)
Személyes adatok nem kerülnek harmadik országba (azaz az Európai Unión kívülre), illetve nemzetközi szervezet részére továbbításra.

6. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől:
a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének korlátozását.
Hozzáférés joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri
Helyesbítéshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Törléshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a)  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b)  az érintett visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)   az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d)  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e)  a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)   a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).
Adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a)  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b)  az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c)   az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)  az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adathordozhatósághoz való jog:
Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.
A Telekom fiók használata során megvalósuló adatkezelést az érintett bármikor jogosult megszüntetni az alkalmazás további használatának a mellőzésével, a regisztráció törlésével.
Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a)  észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b)  megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

7. Jogérvényesítési lehetőségek:
Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Puskás Attila (cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55; telefon: 06 (1) 458-0561; email: DPO@telekom.hu).
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

8. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége:
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Érintett a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával tudomásul veszi a módosított adatkezelési tájékoztatót.